image
SHËRBIMET TONA

NE OFROJMË ANALIZA LABORATORIKE ME METODA TË AKREDITUARA

image
Tokën, mineralet, hedhurinat industriale (hiri i TC dhe industrise metalike), indet bimore
Ujin industrial dhe për ujitje
Plehrat artificiale dhe organike
Tokën bujqësore (pjellorinë )
TESTIMI

Tokën, mineralet, hedhurinat industriale (hiri i TC dhe industrise metalike), indet bimore

PARAMETRAT QË MATEN
Be, Ba, Mg, Ca, Sr, Cd, Fe, Mn, Co, Cr
Li, Zn, Cu, Ti, Mo, Na, Ni, V, Ag, Al
K, B, Hg, Pb, As, Sb, Tl, Sn, P, Se, S
STANDARDI OSE METODA E ZBATUAR
TESTIMI

Ujin industrial dhe për ujitje

PARAMETRAT QË MATEN
Be, Ba, Mg ,Sr, Cd, Fe, Mn, Co, Cr
Zn, Cu, Mo, Na, Ni, V, Ag, Al, K
B, Hg, Pb, As, Sb, TI, Sn, Se
STANDARDI OSE METODA E ZBATUAR
TESTIMI

Plehrat artificiale dhe organike

PARAMETRAT QË MATEN
N, Mg, Ca, Cd, Fe, Mn, Co
Cr, Zn, Cu, Mo, Na, Ni, K
B, Hg, Pb, As, P, Se
STANDARDI OSE METODA E ZBATUAR
TESTIMI

Tokën bujqësore (pjellorinë )

PARAMETRAT QË MATEN
pH (H2O dhe KCl), Materia organike (humusi) dhe azoti i përgjithshem
Azoti mineral (NH4, NO3), P2O5,K2O (Lehtë i shfrytëzueshëm)
CaO, MgO (Lehtë i shfrytëzueshëm), CaCO3, Përbërja mekanike (Tekstura)
STANDARDI OSE METODA E ZBATUAR
PSE TË NA ZGJEDHNI NE

ANALIZA PROFESIONALE PËR
ARDHMERI TË SIGURTË

image
image
image